POSLOVNIK Općinskog vijeća općine Bosiljevo – pročišćeni tekst

POSLOVNIK

Općinskog vijeća općine Bosiljevo

pročišćeni tekst

(Službeni glasnik općine Bosiljevo 03/2009,28/2013 i 02/2013)

 

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća, sastava i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća općine Bosiljevo.

 

 

KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Konstituirajućoj sjednici općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću. Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ( u daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatnog povjerenstva i Odbora za izbor i imenovanje, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske «Lijepa naša domovino».

 

Članak 3.

Nakon Izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.

Predsjedatelj izgovara prisegu slijedećeg sadržaja:

«Prisežem svoju čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću općine Bosiljevo obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta općine Bosiljevo, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i općine Bosiljevo.»

Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: «Prisežem».

Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje ga predsjedavatelju.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.

 

Članak 4.

Član općinskog vijeća  ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku općinskog vijeća.

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 1 ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku općinskog vijeća.

Člana općinskog vijeća kojem mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik.

 

Na sjednici općinskog vijeća umjesto člana općinskog vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno odredbama Zakona.

 

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

 

Članak 4.a

 

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, osim osoba kojima je Zakonom zabranjeno kandidiranje, može se kandidirati za člana općinskog vijeća, a ukoliko bude izabrana za člana općinskog vijeća, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana općinskog vijeća obavijestiti Jedinstveni upravni odjel općine Bosiljevo.

 

Član općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednika općinskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.

 

Članu općinskog vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1 i 2 ovoga članka mandat miruje po sili Zakona.

 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku općinskog vijeća. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

 

Ako član općinskog vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4 ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

 

 

Članak 4.b

 

Članovi općinskog vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu općinskog vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

 

Člana općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koje je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Člana općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti Jedinstveni upravni odjel općine Bosiljevo.

 

Člana općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

 

Člana općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

 

 

 

 

Članak 5.

 

Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Vijeća, članova Mandatnog povjerenstva i Odbora za izbor i imenovanje, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

 

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

 

 

Članak 6.

 

Prava i dužnosti vijećnika propisana su:

 

 • prisustvovati sjednicama, sudjelovati u radu Općinskog vijeća, raspravljati i glasovati
 • podnositi prijedloge za donošenje općih i drugih akata i davati amandmane na prijedloge općih akata
 • postavljati pitanja predsjedniku Općinskog vijeća, općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika i tražiti razmatranje pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati
 • prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu, koje mu svojom odlukom odredi Općinsko vijeće
 • na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća

 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama Ustava, Zakona, Statuta općine Bosiljevo i odredbama ovog Pravilnika.

 

 

 

Članak 6.a

 

 

Članu općinskog vijeća mandat prestaje u sljedećim slučajevima:

 

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku
 • ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude
 • ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo
 • smrću

 

Pisana ostavka člana općinskog vijeća podnesena na način propisan stavkom 1.točkom 1 ovog članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice općinskog vijeća. Pisana ostavka člana općinskog vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste.

 

Ostavka podnesena suprotno stavku 1 točki 1 i stavku 4 ovog članka ne proizvodi pravni učinak.

 

Članu općinskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1.točke 5 ovog članka.

 

 

 

 

Članak 7.

 

Službenik Jedinstvenog upravnog odjela općine Bosiljevo dužan je vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.

 

Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

 

 

Članak 8.

 

Jedinstveni upravni odjel koji obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

 

 

Članak 9.

 

Vijećnici općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub nezavisnih vijećnika.

Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana.

 

Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima.

 

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.)

 

 

Članak 10.

 

Mandat članova predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima traje do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora ili do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima.

 

 

 1. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA  OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Članak 11.

 

Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

 

Predsjednika odnosno potpredsjednika bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.

 

Vijećnik može podnijeti samo jedan prijedlog u izboru za predsjednika Općinskog vijeća.

 

Ako je za predsjednika Općinskog vijeća predloženo više kandidata, Općinsko vijeće može donijeti odluku tako da će se glasovanje o predloženim kandidatima obaviti tajno.

 

 

Članak 12.

 

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

 

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

 

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

 

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

 

Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti

 

Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

 

 

Članak 13.

 

Nakon izbora, predsjednik općinskog vijeća preuzima predsjedavanje sjednicom.

 

 

Članak 14.

 

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća su:

 

 • predstavlja i zastupa Općinsko vijeće
 • saziva sjednice Općinskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava im i održava red na sjednicama
 • pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu o pojedinim pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća, te upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak
 • brine o postupku donošenja odluka i drugih akata i njihovom izvršenju
 • usklađuje rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela
 • brine o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela
 • brine o suradnji Općinskog vijeća s vijećima drugih jedinica lokalne samouprave
 • određuje predstavnike Općinskog vijeća u svečanim i drugim prigodama
 • brine o javnosti rada Općinskog vijeća
 • brine o primjeni Poslovnika Općinskog vijeća
 • surađuje s Načelnikom i Jedinstvenim upravnim odjelom općine Bosiljevo
 • brine o ostvarivanju prava vijećnika Općinskog vijeća
 • potpisuje Odluke i druge akte koje donosi Općinsko vijeće
 • pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom općine Bosiljevo, odlukama Općinskog vijeća i ovim Poslovnikom

 

 

Članak 15.

 

Predsjednik općinskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova vijećnika.

 

 

Članak 16.

 

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže službenik Jedinstvenog upravnog odjela općine Bosiljevo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.

Članak 17.

 

Predsjednik Općinskog vijeća i potpredsjednik mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka vremena na koje su birani.

 

Postupak za razrješenje predsjednika odnosno potpredsjednika Općinskog vijeća može pokrenuti najmanje 1/3 vijećnika.

Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen.

 

O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih vijećnika.

 

Prijedlog za razrješenje može se podnijeti ako predsjednik Općinskog vijeća odnosno potpredsjednik:

 

 • ne sazove sjednicu u roku utvrđenom Poslovnikom (najmanje jedanput u tri mjeseca) ili ako to zatraži Načelnik ili 1/3 ukupnog broja vijećnika u roku od 15 (petnaest) dana od dana zahtjeva
 • svojim ponašanjem šteti ugledu Općinskog vijeća
 • zlouporabi položaj ili prekorači ovlaštenja

 

Ako Općinsko vijeće razriješi dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog predsjednika Općinskog vijeća,  potpredsjednik Općinskog vijeća će do izbora predsjednika Općinskog vijeća imati sva njegova prava i dužnosti.

 

U slučaju da ne izabere predsjednika, Općinsko vijeće je dužno izabrati svog predsjednika u roku od 30 (trideset) dana od dana razrješenja.

 

 

 1. RADNA TIJELA

 

 

Članak 18.

 

Za razmatranje pojedinih pitanja, mišljenja, prijedloga i inicijativa za praćenje provođenja utvrđene politike, podnošenje odgovarajućih prijedloga od interesa za pučanstvo općine, koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, te izvršavanje pojedinih zadaća od interesa za općinu Bosiljevo, ovim se Poslovnikom osnivaju radna tijela Općinskog vijeća.

 

 

Članak 19.

 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Poslovnikom osnivati prema potrebi i druga radna tijela.

 

Odlukom o osnivanju drugih radnih tijela uređuje se njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada.

 

Članovi radnog tijela mogu biti i vanjski članovi.

 

Radno tijelo Općinskog vijeća ima predsjednika i odgovarajući broj članova.

 

Predsjednici i članovi svih radnih tijela biraju se na način da njihov sastav u pravilu odgovara stranačkoj strukturi Općinskog vijeća na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.

 

O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.

 

 

Članak 20.

 

Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje do isteka mandata saziva Općinskog vijeća ukoliko Općinsko vijeće ne odluči drugačije.

 

 

Članak 21.

 

Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća organizira rad tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama.

 

Predsjednik potiče razmatranje pojedinih pitanja i tema, brine se o obavještavanju članova radnog tijela o pitanjima iz djelokruga radnog tijela, brine se o provođenju zaključaka radnih tijela Općinskog vijeća i obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom.

Predsjednik surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, predsjednicima drugih tijela, te s službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela u pogledu pitanja iz djelokruga radnih tijela Općinskog vijeća.

 

U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicama radnog tijela predsjedava član radnog tijela kojeg za to ovlasti predsjednik radnog tijela.

 

 

Članak 22.

 

Sjednice radnog tijela saziva predsjednik na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati na osnovi zaključaka Općinskog vijeća, zahtjeva predsjednika Općinskog vijeća ili trećine članova radnog tijela vijeća, uz navođenje pitanja koje treba razmotriti na sjednici.

 

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu kada je to obvezan učiniti, sjednicu radnog tijela sazvat će predsjednik Općinskog vijeća.

 

 

Članak 23.

 

Radna tijela donose odluke većinom glasova nazočnih članova, ukoliko sjednici prisustvuje većina članova.

 

O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

 

Predsjednik i članovi radnog tijela za svoj rad imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Vijeća.

 

 

Članak 24.

 

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog tijela.

 

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, općinskog načelnika i Općinsko vijeće.

 

 

Članak 25.

 

Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održavati i zajedničku sjednicu, te vijeću podnijeti zajedničko izvješće o temi rasprave.

 

 

Članak 26.

 

Sjednici radnog tijela vijeća prisustvuje jedan od službenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Bosiljevo kada se na sjednici razmatraju pitanja iz djelokruga Odjela.

 

 

Članak 27.

 

Radna tijela imaju pravo tražiti od Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela vijeća odgovarajuće obavijesti i druge podatke koji su potrebni za rad, a kojima ova tijela raspolažu ili su ih u svom djelokrugu obavezni prikupljati i evidentirati.

 

 

Članak 28.

 

Stalna radna tijela Vijeća su odbori i komisije.

Odbori vijeća su:

 

 1. Mandatna komisija
 2. Odbor za izbor i imenovanje
 3. Odbor za Statut i Poslovnik
 4. Odbor za financije i proračun

 

Članak 29.

 

 1. MANDATNA KOMISIJA

 

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.

 

Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.

 

Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava vijećnika Vijeća.

 

Mandatna komisija ima zadatak da:

 

 • na konsituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima za Vijeće i imenima izabranih vijećnika(ca), kao i o podnesenim ostavkama na vijećničku dućnost, imenima vijećnika(ca) koji su stavili vijećnički mandat u mirovanje, te o zamjenicima(cama) vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dućnost.
 • predlaže Vijeću odluke o prestanku mandata vijećnika(ce) kada se ispunje zakonom predviđeni uvjeti i izvješćuje da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak vijećničkog mandata zamjeniku(ci) vijeća.
 • Vijeće zaključkom prihvaća izvješće Mandatne komisije.

 

 

Članak 30.

 

 

 1. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

 

Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika i četiri člana.

 

Odbor za izbor i imenovanje bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika Općinskog vijeća.

 

Odbor za izbor i imenovanje:

 

 • predlaže izbor predsjednika(cu) i potpredsjednika(cu) Vijeća ,
 • predlaže sastav radnih tijela Vijeća,
 • predlaže imenovanje predstavnika Vijeća u određena tijela, organizacije ili ustanove,
 • predlaže izbor i imenovanja, odnosno razrješenja drugih rukovoditelja koje bira, odnosno imenuje Vijeće, ako zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom nije drukčije određeno,
 • daje mišljenje za izabrane rukovoditelje kad Vijeće na taj izbor daje svoju suglasnost,
 • obavlja i drugi poslove određene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

 

 

Članak 31.

 

 1. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

 

Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika i četiri člana.

 

 

Odbor za Statut i Poslovnik:

 

 • razmatra opća pitanja važna za razvoj lokalne samouprave i uprave i ustrojstvo Općine, usmjerava i usklađuje rad, te sudjeluje u izradi Statuta i Poslovnika,
 • utvrđuje prijedlog Poslovnika Vijeća,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i statutarne odluke,
 • razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe o pitanjima statutarne i poslovničke naravi što ih Vijeću upute građani, pravne osobe i mjesni odbori
 • prati, razmatra i analizira provedbu Statuta Vijeća,
 • daje mišljenje glede primjene statutarnih i poslovničkih odredaba,
 • razmatra načelna pitanja u svezi s usuglašavanjem Statuta Vijeća s pozitivnim zakonskim propisima,
 • razmatra mišljenja i prijedloge o pitanjima statutarne naravi, koje vijeću upute ovlašteni predlagači,
 • predlaže Vijeću da pokrene postupak za promjenu Statuta i Poslovnika Vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi vijeće glede njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom i Poslovnikom vijeća, te u svezi s njihovom pravnom obradom i o tome daje mišljenje Vijeću,
 • ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja odluka,
 • daje mišljenje o amandmanima na prijedlog odluke,
 • razmatra opće akte trgovačkih društava i ustanova  na koje daje suglasnost vijeće i o tome daje mišljenje, primjedbe i prijedloge,
 • daje u ime Vijeća na zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske mišljenje, odnosno odgovore u postupku za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti odluka i drugih općih akata pred Ustavnim sudom,
 • sudjeluje u pripremanju programa rada Vijeća koji se odnose na normativnu djelatnost,
 • prati provedbu Poslovnika Vijeća,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom.

 

 

Članak 32.

 

 1. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

 

Odbor za financije i proračun ima predsjednika i četiri člana.

 

Odbor za financije i proračun:

 

 • raspravlja prijedlog proračuna i daje svoje mišljenje o njemu,
 • raspravlja i predlaže donošenje financijskih odluka,
 • prati sustav financiranja Općine.

 

Odbor raspravlja  o prijedlogu proračuna Općine, njegovim izmjenama i dopunama, te prati i nadzire njegovu provedbu, razmatra izvještaj o izvršenju proračuna  daje svoje mišljenje i preporuke Vijeću, utvrđuje prijedlog odluka i drugih akata iz svoj djelokruga rada, a koje se odnose na financiranje Općina te obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i Statutom.

 

 

 

 1. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I NAČELNIKA

Članak 33.

 

Načelnik i zamjenik načelnika na prvoj sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu.

 

Predsjednik općinskog vijeća čita prisegu slijedećeg sadržaja: «Prisežem svojom čašću da ću dužnost načelnika/zamjenika načelnika općine Bosiljevo obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Bosiljevo, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i općine Bosiljevo.»

 

Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno načelnika i zamjenika načelnika, a načelnik i zamjenik načelnika nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: «Prisežem».

 

 

Članak 34.

 

Načelnik i zamjenik načelnika prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.

 

Načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

 

 

Članak 35.

 

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.

 

Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

 

 

Članak 36.

 

O sazvanim sjednicama predsjednik općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju načelnika i izvjestitelja najkasnije 5 dana prije dana održavanja sjednice.

 

 

Članak 37.

 

Način i postupak pokretanja razrješenja načelnika propisan je Statutom općine Bosiljevo.

 

 

VII AKTI VIJEĆA

 

 

Članak 38.

Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.

 

 

Članak 39.

 

Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.

 

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.

 

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.

 

 

Članak 40.

 

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u Službenom glasniku općine Bosiljevo.

 

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se Jedinstveni upravni odjel koji obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.

 

 

Članak 41.

 

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

 

 

Članak 42.

 

Građani također imaju pravo sukladno Statutu i Zakonu predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješenje određenog pitanja iz njihove nadležnosti.

 

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10 % birača upisanih u popis birača općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

 

Svaki građanin ima pravo Općinskom vijeću i njihovim tijelima slati predstavke i pritužbe, te davati prijedloge i na njih dobiti odgovor.

 

 

Članak 43.

 

Ako predsjednik općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

 

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.

 

Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije.

 

 

Članak 44.

 

Postupak donošenja akata pokreće se prijedlogom akta predsjedniku Općinskog vijeća.

 

Predlagatelj akta je obvezan obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća tko će radnim tijelima davati obrazloženja u ime predlagatelja, te tko će biti izvjestitelj predlagatelja na sjednici Općinskog vijeća.

 

Predsjednik Općinskog vijeća upućuje primljeni nacrt akta nadležnom radnom tijelu Općinskog vijeća.

 

O prijedlogu za donošenje akta raspravit će Općinsko vijeće najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja predsjedniku Općinskog vijeća.

 

 

Članak 45.

 

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.

 

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga.

 

Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.

 

Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela i Odbor za statut i Poslovnik.

 

 

Članak 46.

 

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.

 

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.

Članak 47.

 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz obrazloženje predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dva dana prije održavanja sjednice.

 

Ako se prijedlogom općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.

 

Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.

 

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 41. ovog Poslovnika.

 

 

Članak 48.

 

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave.

 

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.

 

Načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.

 

 

Članak 49.

 

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.

 

Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.

 

 

Članak 50.

 

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.

 

Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

 

 

Članak 51.

 

Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:

 

 • ako ga je podnio predlagatelj akta
 • ako ga je podnio Odbor za statut i poslovnik i s njima se suglasio predlagatelj akta
 • ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta

 

 

Članak 52.

 

Ako konačni prijedlog akta nije podnio načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio načelnik, se glasuje odvojeno.

 

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj se odlučuje.

 

 

Članak 53.

 

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

 

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.

 

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

 

 

VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU

 

 

Članak 54.

 

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.

 

Za donošenje akta po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 44. i 47. ovog Poslovnika.

 

Donošenje akta po hitnom postupku može predložiti svaki ovlašteni predlagatelj akta. Istovremeno on je dužan objasniti hitnost donošenja akta i opravdanost zašto nije prijedlog podnesen na vrijeme.

 

Uz prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se i sam prijedlog akta čije se donošenje predlaže.

 

Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

 

Predsjednik općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima, te načelniku, ako on nije predlagatelj.

 

 

Članak 55.

 

Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.

 

 

Članak 56.

 

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.

 

O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.

 

 

 1. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE BOSILJEVO

 

 

Članak 57.

 

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za slijedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi načelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.

 

 

Članak 58.

 

Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.

 

 

 1. VIJEĆNIČKA PITANJA

 

Članak 59.

 

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja načelniku, zamjeniku načelnika i predsjedniku Općinskog vijeća u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada.

 

Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća nakon utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a postavljanje pitanja može trajati najviše pet minuta.

Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet minuta.

 

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati najviše pet minuta.

 

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije na slijedećoj sjednici.

 

Načelnik, zamjenik načelnika odnosno predsjednik Općinskog vijeća dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.

 

 

Članak 60.

 

Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku, zamjeniku načelnika odnosno predsjedniku Općinskog vijeća kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje.

 

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu o odredbama ovog Poslovnika, predsjednik općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.

 

Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika.

 

 

Članak 61.

 

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, načelnik, zamjenik načelnika odnosno predsjednik Općinskog vijeća može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela čiji djelokrug rada je to pitanje.

 

 

Članak 62.

 

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od pet minuta.

 

Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.

 

XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA

 

 

Članak 63.

 

Načelnik podnosi izvješće o svom radu s odredbama zakona i Statuta općine Bosiljevo.

 

 

XIII. RED NA SJEDNICI

 

 1. Sazivanje sjednice

 

 

Članak 64.

 

Predsjednik općinskog vijeća saziva sjednice općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

 

Ukoliko predsjednik općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2.ovog članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana.

 

Nakon proteka rokova iz stavaka 2. i 3.ovog članka sjednicu može sazvati na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Sjednica općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavaka 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

 

 

 

Članak 65.

 

Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.

 

Poziv na sjednicu s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda upućuje se vijećnicima sedam dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.

 

Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem.

 

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, načelniku i zamjeniku načelnika.

 

 1. Dnevni red

 

Članak 66.

 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim poslovnikom i dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.

 

 

Članak 67.

 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.

 

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

 

Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.

 

O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.

 

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.

 

O prijedlogu dnevnog reda glasuje se «ZA» i «PROTIV» većinom glasova nazočnih vijećnika.

 

Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.

 

Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

 

 

Članak 68.

 

Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

 

Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

Članak 69.

 

Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način propisan člankom 67. ovog Poslovnika prije istoka roka od 3 mjeseca od dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.

 

 

Članak 70.

 

Kada se o nekom pitanju raspravlja bez prisutnosti javnosti, materijal za takvu raspravu ne može se dostaviti u pismenom obliku.

 

O održavanju sjednice Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

 

Prije prelaska na razmatranje pitanja iz stavka 1. ovog članka predsjednik Općinskog vijeća pozvat će osobe čija prisutnost nije potrebna da napusti dvoranu, a zatim će članove Općinskog vijeća obavijestiti o razlozima održavanja sjednice bez prisutnosti javnosti.

 

 

 1. Predsjedavanje i sudjelovanje

 

 

Članak 71.

 

Sjednici općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik.

 

 

Članak 72.

 

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.

 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.

 

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.

 

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.

 

Predsjednik općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

 

 

Članak 73.

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

 

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od pet minuta.

 

Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.

 

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od pet minuta.

 

 

Članak 74.

 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

 

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.

 

Ako govornik i poslije opomene nastavi s ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.

 

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.

 

 

Članak 75.

 

Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo dvaput.

 

Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet minuta.

 

Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.

 

Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu s člankom 72. i 73. ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi.

 

 

 1. Tijek sjednice

 

Članak 76.

 

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost vijećnika.

 

Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća ili službenika Jedinstvenog upravnog odjela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.

 

Ako predsjednik općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat.

 

Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednici utvrdi da nema nazočnosti većine vijećnika.

 

 

 1. Odlučivanje

 

 

Članak 77.

 

Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno.

 

 

Članak 78.

 

Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

 

Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi slijedeće akte:

 

 • statut općine Bosiljevo
 • poslovnik Općinskog vijeća općine Bosiljevo
 • proračun
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna
 • odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika vijeća
 • odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika
 • odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih statutom općine Bosiljevo

 

 

 1. Glasovanje

 

 

Članak 79.

 

Glasovanje na sjednici je javno.

Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.

 

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.

 

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je «za» prijedlog, zatim, tko je «protiv» prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.

 

Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se «za» ili «protiv».

 

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.

 

Vijećnike proziva i glasove prebrojava predsjednik Općinskog vijeća.

 

 

Članak 80.

 

Predsjednik općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja.

 

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik općinskog vijeća nalaže brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

 

 

Članak 81.

 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.

 

Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.

 

Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se «za», «protiv» i «uzdržan».

 

Glasačke listiće priprema službenik Jedinstvenog upravnog odjela. Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.

 

 

Članak 82.

 

Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.

 

 

Članak 83.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.

Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.

 

 

Članak 84.

 

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.

 

Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

 

 

Članak 85.

 

Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.

 

Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića.

 

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu pomagali kod samog glasovanja.

 

Predsjednik općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

 

 

XIV. ZAPISNICI

 

 

Članak 86.

 

O radu sjednice vodi se zapisnik.

 

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi, te o donesenim odlukama.

 

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

 

 

Članak 87.

 

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

 

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

 

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.

vornike zapisnika sjednice Vijeća čuva Jedinstveni upravni odjel.

 

Članak 88.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se tonski snimati, a prijepis tonske snimke sjednice čuva jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel je dužan omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak sjednice.

 

JAVNOST RADA

Članak 89.

Sjednice općinskog vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća uz prethodnu najavu od najmanje tri dana prije održavanja sjednice, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i drugo).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

 

Članak 90.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

 

 

Članak 91.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 92.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine Bosiljevo.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik općinskog vijeća općine Bosiljevo (Službeni glasnik općine Bosiljevo broj 07/2006).

 

 

 

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice