DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Bosiljevo 

Sukladno članku 21. Zakona o koncesijama (NN br. 69/17), Općina Bosiljevo u svojstvu davatelja koncesije
donosi ovu Dokumentaciju za nadmetanje.
1. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
1. OPĆI PODACI
1.1. NAZIV I SJEDIŠTE DAVATELJA KONCESIJE, BROJ TELEFONA, BROJ TELEFAKSA, INTERNETSKA ADRESA TE
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE
1.1. Naziv: Općina Bosiljevo
1.2. Sjedište: Bosiljevo
1.3. Adresa: Bosiljevo 14
1.4. Telefon: 047/857007
1.5. OIB: 08374469913
1.6. Fax: 047/857026

1.7. Adresa elektroničke pošte: opcina.bosiljevo@ka.t-com.hr
1.8. web adresa: www.bosiljevo.hr
1.9. Odgovorna osoba: Josip Kasun, općinski načelnik

1.2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA
Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima i koja je dužna pružiti informacije u svezi sa razjašnjenjem
dokumentacije za nadmetanje:
Ime i prezime: Martina Banjavčić
Telefon: 047/819-017
Telefax: 047/841-465
E-mail: martina.banjavcic@dugaresa.hr

Cijelu Dokumentaciju preuzmite OVDJE

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice