JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bosiljevo

REPUBLIKA HRVATSKA, KARLOVAČKA  ŽUPANIJA , OPĆINA BOSILJEVO, NAČELNIK – KLASA:112-02/18-01/2 URBROJ: 2133/12-02-18-01             

 Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11 i 04/18-u daljnjem tekstu Zakon), načelnik Općine Bosiljevo raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Objavljen u Narodnim novinama br.68/18 od 27. srpnja 2018. godine

 za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bosiljevo

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

-pročelnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona

Opći uvjeti za imenovanje su:

-punoljetnost

-hrvatsko državljanstvo

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba imenuje.

Za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bosiljevo može biti imenovana osoba koja, osim općih zakonom utvrđenih uvjeta ispunjava i sljedeće uvjete:

-magistar struke ili stručni specijalist pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera,

-najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-organizacijske vještine

-komunikacijske vještine

-poznavanje rada na računalu

-položen državni stručni ispit.

                                                                                                          Općina Bosiljevo

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA PREUZMITE : OVDJE

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zazeli naslovna
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice