OBAVIJEST o provođenju javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Plaškarica“, Općina Bosiljevo, Karlovačka županija

Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac, Tel: 047/ 666-206

e-mail: graditeljstvo.okolis@kazup.hr; zastita.okolisa@kazup.hr

KLASA: 351-03/22-04/07
URBROJ: 2133-07-01/02-22-03
Karlovac, 16. veljače 2022.

 

Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša,u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko – građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Plaškarica“, nositelja zahvata Paron d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 20, 10 000 Zagreb,temeljem zamolbe za pravnu pomoć Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sukladno odredbama članka 26. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) te članka 17., stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje

OBAVIJEST

o provođenju javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Plaškarica“, Općina Bosiljevo, Karlovačka županija

 

Temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja,KLASA:UP/I-351-03/21-08/31, URBROJ:517-05-1-1-22-19 od 8. veljače 2022. godine, upućuje se na javnu raspravu Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Plaškarica“, koju je izradio ovlaštenik MundoMelius d.o.o., Ulica Ivana Banjavčića 22, 10 000 Zagreb.

Prema navedenoj Odluci, koordinaciju javne rasprave provodi Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije.

Javna rasprava održat će se od 28. veljače 2022. do 29. ožujka 2022 godine. Javni uvid u Studiju, javnosti i zainteresiranoj javnosti, bit će omogućen za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Bosiljevo, Ulica iseljenika Bosiljeva 1, 47251 Bosiljevo svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 sati,  prostorijama Karlovačke županije, Jurja Križanića 11, 47 000 Karlovac svakim radnim danom od 7 do 15 sati kao i na internetskim stranicama Karlovačke županije(https://www.kazup.hr/) i Općine Bosiljevo(https://bosiljevo.hr/).Na mjestu javnog uvida bit će izložena Studija, sažetak Studije, knjiga primjedbi, Odluka Ministarstva te ova Obavijest.

Javno izlaganje o Studiji održat će se u srijedu 16. ožujka 2022. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Bosiljevo, Ulica iseljenika Bosiljeva 1, 47251 Bosiljevo. Za vrijeme javnog izlaganja vodit će se Zapisnik, a prisutni predstavnici nositelja zahvata i ovlaštenika davat će odgovore i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane prisutne javnosti i zainteresirane javnosti.

Javnost i zainteresirana javnost može mišljenja, prijedloge i primjedbe upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida, zaključno s danom završetka javne rasprave, ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s datumom 29. ožujka 2022. godine na adresu: Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, 47000 Karlovac, Jurja Križanića 11 ili izjavom na zapisnik kod istog tijela.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Ova Obavijest objaviti će se u Večernjem listu, na oglasnoj ploči Karlovačke županije, Općine Bosiljevo, te na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Karlovačke županije, zajedno sa sažetkom Studije.

 

PROČELNICA

Marina Jarnjević, mag.iur.

Dokumenti se nalaze na sljedećim poveznicama:

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju ,,Plaškaricaʼʼ, Općina Bosiljevo, Karlovačka županija

Studija utjecaja na okoliš – eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju ,,Plaškaricaʼʼ

Studija utjecaja na okoliš – eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju ,,Plaškaricaʼʼ – sažetak

 

 

 

 

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice